20.2.2024.

Izvor slike: Pixabay

Tko sve treba ispuniti prijavu za povrat poreza i kako to učiniti

Obveznici podnošenja godišnje porezne prijave za 2023. (Obrazac DOH) podnose prijavu najkasnije do 29.2.2024.

Neki obveznici morat će podnijeti godišnju poreznu prijavu tj. Obrazac DOH za 2023., a za to imaju rok do 29. veljače 2024. To mogu podnijeti putem sustava ePorezna te mobilne aplikacije mPorezna, kao i fizički.

Obveznici podnošenja godišnje porezne prijave za 2023. (Obrazac DOH) podnose prijavu najkasnije do 29.2.2024. Do navedenoga roka i porezni obveznici na koje se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primjenjuje, podnose zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) ako žele iskoristiti prava propisana Zakonom/Pravilnikom o porezu na dohodak, za koja Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanjem prava na umanjenje dohotka.

Porezna je navela i link na obrazac koji je potrebno ispuniti.

 

Izvor slike: Pixabay

 

Koje su porezne promjene 2023./2024.

Stope godišnjeg poreza na dohodak

 • omogućeno jedinicama lokalne samouprave (JLS) da svojim odlukama propisuju visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze, u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak). Ako JLS ne donese odluku o visini porezne stope primjenjuju se stope 20% i 30% 
 • povećane trenutno propisane porezne stope koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka s 10% na 12%, s 20% na 24% is 30% na 36% 
 • povećan prag za primjenu više stope poreza na dohodak (50.400 eura godišnje/4.200,00 eura mjesečno) 
 • povećan iznos osnovnog osobnog odbitka na 560 eura; povećani su i iznos osobnog odbitka za uzdržavane članove i invalidnost primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak 
 •  brisan je pojam osnovne osobe osobnog odbitka i odredbe vezane za prirez poreza na dohodak 
 • određen porezni tretman napojnica:
 • propisano je da se porez na dohodak ne plaća na napojnice do propisanog iznosa - koji će se urediti Pravilnikom o porezu na dohodak
 • iznos napojnice iznad neoporezivog dijela konačan je drugi dohodak (obračun poreza bez doprinosa) po stopi od 20% 
 • izmijenjen rok za plaćanje poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak na određeni datum (28.02.) 
 • precizirane su postojeće mogućnosti doniranja za opće korisne svrhe i više od 2% ako je riječ o financiranju strateških projekata prema posebnim propisima ili strategijama nadležnih ministarstava, a temeljem Odluke nadležnog ministarstva uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske - primjerice izgradnja sportske infrastrukture u skladu sa strateškim dokumentima za razvoj sporta 
 • zaokruženi su iznosi u eurima u korist poreznih obveznika 
 • izjednačena opcijska dodjele udjela s opcijskom dodjelom dionica 
 • ujednačen početak računanja roka od 2 godine kod kapitalnih dobitaka, odnosno u slučaju kada se radi o otuđenju financijske imovine stečene darovanjem i u slučaju kada se radi o otuđenju financijske imovine izvršene između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji, drugih članova uže obitelji, razvedenih bračnih drugova i ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, kako bi se izbjegle nejasnoće u primjeni tih odredbi 
 • izjednačen je porezni tretman dohotka od kapitala s osnove kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice, budući da iste nisu oporezive, s kamatama ostvarenim ulaganjem u ostale dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaje Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave) 
 • propisano je da se otuđenjem, u dijelu koji se odnosi na otuđenje financijske imovine, ne smatra otuđenje dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca koje izdaje Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izvor slike: Pixabay

Pravilnik o doprinosima

 • umanjena mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje (MO I. stup) za osiguranika po osnovi radnog odnosa čiji je zbroj mjesečnih bruto plaća do 1.300,00 eura
 • propisano izuzeće od obveze doprinosa drugog dohotka ostvarenog po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnica)
 • Zakon o doprinosima usklađen sa Zakonom o uvođenju eura kao službene vrijednosti u Republici Hrvatskoj
 • promjena dospijeća obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti (s datuma predaje porezne prijave na datum zadnjeg dana roka za predaju porezne prijave)
 • ·omogućen veći izbor koeficijenata za izbor više mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa osiguranicima koji su obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje
 • usklađena osnova osiguranja sa Zakonom o mirovinskom osiguranju i Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • usklađeno određivanje ostalih primitaka uz plaću koji se odnose na premije osiguranja s odredbama Zakona o porezu na dohodak 

Izvor slike: Pixabay

Porez na dodanu vrijednost

 • usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platne usluge
 • pojednostavljenje odredbi o ispravi porezne osnovice u skladu s kojima će porezni obveznik koji je obavio isporuku moći ispraviti poreznu osnovicu u slučaju opoziva ili različitih vrsta popusta te nemogućnosti naplate cijelog ili dijela potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine, neovisno o postupcima primatelja isporuke
 • usklađenje vezano uz uvođenje eura radi zaokruživanja iznosa u eurima koji su izračunati uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene vrijednosti u RH u okviru čega će se, između ostalih, prag za upis u registar obveznika PDV-a zaokružiti. s 39.816,84 eura na 40.000,00 eura.

Porez na dobit

 • ukinuto plaćanje poreza po odbitku na usluge poreznog i poslovnog savjetovanja i istraživanje tržišta 
 • primjena Direktive EU na Europski gospodarski prostor (Norveška, Island, Lihtenštajn), pri isplati kamata i autorskih naknada - oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku 
 • stopa poreza po odbitku podignuta sa 20% na 25% pri isplati naknade na područje nekooperativnih jurisdikcija prema EU popisu 
 • jasnije propisane odredbe prema kojima su darovanja porezno priznata u slučaju ako su veća od 2% prihoda prethodne godine, ako je riječ o financiranju strateških projekata prema posebnim propisima ili strategiji nadležnih ministarstava, a temeljem Odluke nadležnog ministarstva uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske 
 • promijenjena je valuta plaćanja poreza i povrata poreza po godišnjem obračunu i to na zadnji dan roka za predaju prijave poreza na dobit 
 • zaokruživanje iznosa iz Zakona o porezu na dobit koji su iskazani u eurima na praktičniji iznos, a sve u korist poreznih obveznika npr. kriterij plaćanja poreza na dobit po stopi od 10% sa 995.421,06 eura na 1 milijun eura.

Lokalni porezi

 • ukinut prirez poreza na dohodak odnosno u sklopu predloženog poreznog paketa porez na dohodak i prirez poreza na dohodak ujedinjuju se u jedno javno davanje
 •  proširen raspon u kojem je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno propisati visinu poreza na kuću za odmor:
  • obveza plaćanja poreza na dohodak po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema posebnom propisu nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor,
  • novi raspon od 0,60 do 5,00 eura/m2 
 • zaokruženi su propisani iznosi lokalnih poreza:
  • iznosi se zaokružuju na način da ni porezni obveznici ni jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne budu u financijskom nepovoljnijem položaju u odnosu na njihov trenutni položaj. 
 • propisana obveza jedinica lokalne samouprave da svoje odluke o lokalnim porezima usklade s izmjenama Zakona o lokalnim porezima do 15. prosinca 2023. 

Porezno savjetništvo

 • omogućeno je sljedeće:
 • sudjelovanje poreznih savjetnika u porezno upravnim stvarima pred upravnim sudovima
 • da porezni savjetnici koji ostvaruju prava iz rada obavljanjem samostalne djelatnosti poreznog savjetništva budu zaposleni kod druge fizičke ili pravne osobe te mogućnost zapošljavanja poreznog savjetnika u mirovini na pola radnog vremena
 • porezni savjetnici s prebivalištem na teritoriju države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) ili državne pristupnice Kodeksa o liberalizaciji kretanja kapitala i Kodeksa o liberalizaciji nevidljivih transakcija, pružanje usluga poreznog savjetovanja na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj 
 • smanjuje se broj godina radnog iskustva na poreznim poslovima kao jednog od uvjeta za obavljanje poslova poreznog savjetništva (za diplomirane/magistre ekonomiste/pravnike na 3 godine, za specijaliste na 5 godina) 
 • poreznosavjetnički ispit polaže se pred povjerenstvom koje se sastoji od najmanje tri člana
 • ukinut zahtjev prema kojemu 51% vlasničkih udjela moraju imati porezne savjetnike u poreznosavjetničkom društvu te omogućiti da bilo koja fizička i pravna osoba ima puni opseg osnivačkih prava u poreznosavjetničkom društvu. 
 • brisane odredbe kojima se propisuje da Hrvatska komora poreznih savjetnika propisuje visinu naknade za usluge poreznog savjetništva
 • propisane prekršajne odredbe kako bi se u praksi spriječilo neovlašteno predstavljanje te korištenja oznake "porezno savjetništvo" 
 • Zakon o poreznom savjetništvu usklađen je sa Zakonom o uvođenju eura kao službene vrijednosti u RH

Ukoliko vam su vam ovi zakoni nerazumljivi i niste sigurni kako predati prijavu, obratite se stručnjacima. ACCOUNTING-KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZVONIK-ZAGREB  Nude kompletne usluge vođenja poslovnih knjiga, ulazni računi, izlazni računi, obračun PDV-a, robno-materijalno knjigovodstvo, analitika osnovnih sredstava, obračun plaća, prijava-odjava djelatnika u okviru sustava E-mirovinsko i E-zdravstveno, izrada svih poreznih i financijskih izvješća, slanje poreznih obrazaca u okviru sustava E-porezna, samo su neke od knjigovodstveno-računovodstvenih usluga koje nude za male poduzetnike i obrte.

Stručni i pouzdani djelatnici knjigovodstvenog servisa ZVONIK ZAGREB d.o.o. svoje usluge obavljaju prema važećim propisima Republike Hrvatske, a svojim klijentima su na raspolaganju za sve upite vezene uz knjigovodstvene usluge.
Dugogodišnje iskustvo u poslovanju jamstvo je kvalitete pruženih usluga što su prepoznali brojni zadovoljni klijenti koji su svoje
knjigovodstvo prepustili u njihove stručne ruke

Što je potrebno navesti na Obrascu?

Potrebno je navesti osnovne podatke, kao i godinu na koju se porezno razdoblje odnosi, što je u ovom slučaju 2023. Pravo na povrat se može ostvariti na temelju prebivališta i boravka na potpomognutim područjima i na području Grada Vukovara, što je u tom slučaju nužno navesti. Pravo se dobiva i na temelju invalidnosti te uzdržavane članove uže obitelji i djece i njihove invalidnosti. Povrat se ostvaruje i na temelju nasljedstva. 

Porezna uprava tako je navela i kategorije obveznika koji mogu zatražiti priznavanje prava te moguće i ostvariti povrat poreza. Poreznu prijavu tako moraju podnijeti porezni obveznici ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga, kao i  rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi. 

Povrat poreza može se ostvariti i priznavanjem prava na:

• dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,

• dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),

• umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te

• dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana
darovanja.

 

Koji je rok za dostavu poreznh prijava?

Rok do 29. veljače imaju i oni građani koji žele dostaviti podatke o računu na koji žele da im se isplati povrat poreza, a ako dosad nije dostavljen taj podatak Poreznoj upravi ili se račun mijenjao. 

Naime, zaključno s krajem 2023. godine u Hrvatskoj je za ukupno 787.469 poreznih obveznika proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu, navodi Porezna. Kod ukupno 704.992 poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 259.537.184,97 eura, dok je kod 70.315 poreznih obveznika utvrđena obveza za uplatu poreza na dohodak i prireza na dohodak u iznosu 16.772.301,36 eura. Kod preostalih 12.162 obveznika nije bilo razlike za povrat ili uplatu poreza i prireza na dohodak. 

 Tvrtka KONTO-AGENT d.o.o.  sa sjedištem u Ul.. Grada Vukovara 232 A svojim klijentima jamče iskustvo, pouzdanost, ažurnost, stručnost i profesionalnost. 

 

Autorica: Ines Ivanović

Ostavite komentar

Komentari

Budite prvi koji će komentirati...
X
Kolačići

Kolačići ("cookies") omogućuju pravilno funkcioniranje ove stranice. Daljnjim korištenjem ove stranicu prihvaćate korištenje cookies (kolačića) i pravila o privatnosti. Više o tome pročitajte ovdje