Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 6
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 4081033kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 3